Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer

Timpaan Hoofddorp B.V. (Timpaan), is statutair gevestigd te Hoofddorp en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34080334. De website www.smartwoningen.nl wordt beheerd door Timpaan. Zij beheert de website ook namens de aan haar gelieerde ondernemingen.
Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van Timpaan gelden de onderstaande voorwaarden.

Timpaan heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en maakt daarbij gebruik van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Timpaan garandeert niet dat de inhoud van haar website altijd juist, volledig en actueel is. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruik van de informatie, geschiedt voor eigen rekening en risico. Timpaan is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebruik van de informatie en onjuistheid van haar website.
De gegevens kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt niet door Timpaan nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Timpaan is niet aansprakelijk voor schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik van deze site of andere daaraan gekoppelde sites.

Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Timpaan, te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Wilt u teksten of afbeeldingen van de website gebruiken of verwijzen naar de website van Timpaan neem dan contact met Timpaan op via telefoonnummer 0297-382580 of stuur een mail aan info@timpaan.nl. Timpaan kan dan aangeven of u mag verwijzen, de afbeeldingen en/of tekst kan gebruiken.

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘Timpaan’ geldt hetzelfde voor de aan Timpaan gelieerde ondernemingen.

Privacybeleid

In deze privacy statement wordt beschreven op welke manier Timpaan en aan haar gelieerde ondernemingen persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Timpaan vindt privacy belangrijk en respecteert de privacy van betrokkenen. Timpaan neemt daarbij de regels van de bescherming van gegevens en privacy in acht. Het beleid van Timpaan is in lijn met de wet.

Timpaan verzamelt persoonsgegeven, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Voorbeelden hiervan zijn: naam, adres of IP-adres. Het uitgangspunt hierbij is dat Timpaan niet meer persoonsgegevens verzamelt dan nodig.

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor verbetering van onze diensten, informatieverstrekking, relatiebeheer, versturen van digitale mailingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en afhandeling van het opstellen van overeenkomsten met haar klanten. Timpaan biedt geen diensten aan minderjarigen aan en heeft daarom ook niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar.

Timpaan hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding. Timpaan zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt.

Dataminimalisatie. Timpaan verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel.

Bewaartermijn. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid. Timpaan gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de Timpaan voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Delen met derden. In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van verwerking van persoonsgegevens, maakt Timpaan afspraken over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

Subsidiariteit. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit. De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen. Timpaan honoreert alle rechten van betrokkenen.

Timpaan heeft medewerkers en derden partijen die persoonsgegevens voor haar verwerken. De verzamelde persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de medewerkers van Timpaan die de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor de gegevens verzameld zijn. Derden partijen (bijvoorbeeld softwareleveranciers of verzendpartners) krijgen alleen toegang tot uw persoonsgegevens als zij aangeven de gegevens te gebruiken voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen, en de persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring te gebruiken.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens wordt de geheimhoudingsplicht in acht genomen en beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen. Als er ondanks de beveiligingsmaatregelen toch sprake is van een beveiligingsincident dat mogelijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, dan zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident.

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u geregistreerd zijn en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Als u vindt dat Timpaan onjuiste persoonsgegevens over u heeft verwerkt, dan heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren. Ook kan u Timpaan vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen, of om uw persoonsgegevens te verwijderen uit de systemen van Timpaan.

Timpaan zal dan aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang.

Timpaan bewaart gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Het privacybeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig herzien. De meest actuele versie van het beleid en aanpassingen worden aangekondigd via de website van Timpaan. Deze privacyverklaring wordt aan gepast als wijzigende regelgeving daar aanleiding toegeeft.

Voor vragen, inzage of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kan u een mail sturen naar info@timpaan.nl.

U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website.

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en sommige zijn handig voor de bezoeker. Veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat u op internet doet. Timpaan gebruikt de gegevens om haar digitale dienstverlening te verbeteren. Timpaan houdt zich bij de verwerking aan de privacywetgeving.

Timpaan plaatst cookies en houdt zich aan de volgende regels:

  • de website van Timpaan vraagt toestemming voor het plaatsen van een cookie op uw computer;
  • de website van Timpaan geeft u informatie over de te plaatsen cookie. Bijvoorbeeld waarvoor de cookie wordt gebruikt en of ook andere websites of bedrijven toegang hebben tot de gegevens die met de cookie worden verzameld;
  • U kan zelf kiezen of een website toegang krijgt tot gegevens op uw computer, tablet of smartphone.

Als u gebruik maakt op de website van verwijzingen die afkomstig zijn van derden, zoals bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook en Twitter, dan zet die website een cookie op uw computer. Timpaan heeft geen invloed op wat derde partijen met hun cookies doen.

U kunt uw toestemming intrekken, bijvoorbeeld door het verwijderen van een cookie. Hoe u een cookie verwijdert, hangt af van het computerprogramma waarmee u webpagina’s bekijkt.

Ingeval u van mening bent dat Timpaan zich niet aan de regels van privacy houdt dan kan u hiervan melding maken op info@timpaan.nl. Timpaan zal dan uw mail beantwoorden.

Esmee & Stijn (kopers Ursem)

“Dit is voor ons de perfecte start.”

- Ursem

Ingeborg de Jong (directeur Timpaan)

“De Smartwoningen passen perfect bij de missie van Timpaan: het creëren van betaalbare woningen met kwaliteit.”

- Hoofddorp

Esmee & Stijn (kopers Ursem)

“Grote ramen. Veel lichtinval. Ja, zelfs tot achter in de woning blijft het licht. Dat vind ik heel mooi.”

- Ursem

Niels Hoonhorst (Adjunct-directeur Vastbouw)

“Met de Smartwoning realiseren we een compacte, duurzame, kwaliteitswoning die betaalbaar is en binnen afzienbare tijd kan worden opgeleverd.”

- Hoofddorp

Esmee & Stijn (kopers Ursem)

“Wat me opviel is dat we voor de Smartwoning heel weinig eigen geld nodig hadden.”

- Ursem